นำเสนอผลการเรียนรู้จากการใช้นวัตกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

การประชุมติดตามและประเมินผลการพัฒนา ระยะที่ ๔
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๒๗ -  ๒๘  มกราคม ๒๕๖๕
โดย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา


นางสาวจันทกานต์ ช่อมะลิ  
ครูชำนาญการพิเศษ     
Model Teacher

 

แบบรายงานกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Communities :PLC)ตามแนวทางของนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
กิจกรรม: การพัฒนาสมรรถนะความสามารถในการคิดของผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว ๒๑๑๐๒)   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
กลุ่ม:
ร่วมพัฒนาสมรรถนะความสามารถในการคิดของผู้เรียนนางสาวนิศาชล  วุฒิสาร       
ครูชำนาญการพิเศษ   
Model Teacher

แบบรายงานกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Communities :PLC)ตามแนวทางของนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
กิจกรรม:
การพัฒนาสมรรถนะความสามารถในการคิดของผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรม Lesson Study ร่วมกับแนวทางการสอน วิธีการแบบเปิด (Open Approach)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชาชีววิทยา (ว ๓๑๒๔๒)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
กลุ่ม:
ร่วมพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน


นางศุภอักษร  คูณอาจ
ครูชำนาญการ
Model Teacher


แบบรายงานกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Communities :PLC)ตามแนวทางของนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
กิจกรรม: การพัฒนาสมรรถนะความสามารถในการคิดของผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรม Lesson Study ร่วมกับแนวทางการสอน วิธีการแบบเปิด (Open Approach) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   รายวิชาภาษาไทย (ท ๓๑๑๐๒)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
กลุ่ม:
ร่วมพัฒนาทักษะการคิด (Thinking Approach)